Ordenances fiscals en tràmit

25/10/2018 

Modificació Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre béns immobles

Expedient 9999-000309-2018 (X2018000309)

 

26/10/2016