Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7080 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6388 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació inicial d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6384 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni interadministratiu
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6378 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni interadministratiu
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6040 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci de delegació de competències als regidors
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6039 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci de nomenament de tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6038 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte de delegació de competències del Ple a l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 141-0 Edicte: 5784 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'informació pública del Conveni per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats entre el CCAE i l'Ajuntament de Cabanes
Exercici: 2019 Bop: 141-0 Edicte: 5783 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5413 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019