Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11273 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovacio definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les subvencions i els ajuts per a la rehabilitació de façanes
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11059 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11057 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 4, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i tractament d'escombraries i residus, per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10462 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Cabanes (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10442 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022, bases d'execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball
Exercici: 2021 Bop: 240-0 Edicte: 10437 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9359 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9358 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les subvencions i els ajuts per a la rehabilitació de façanes
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9357 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9356 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4