Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 200-0 Edicte: 7312 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable: canvi d'ús en unes instal·lacions existents
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6616 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública del text refòs del Projecte tècnic de construcció d'un magatzem agrícola , ubicació al Pol. 10 parc. 168 de Cabanes
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5333 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4922 AJUNTAMENT DE CABANES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4133 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública del projecte d'ampliació de la capacitat de l'explotació avícola d'engreix d'una granja
Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3852 AJUNTAMENT DE CABANES - Convocatòria pública per a l'elecció del jutge de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3242 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1445 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del PGOU de Figueres terme municipal Cabanes
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1395 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 744 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable parcel·la 22 polígon 5