Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1445 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del PGOU de Figueres terme municipal Cabanes
Exercici: 2020 Bop: 41-0 Edicte: 1395 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 744 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable parcel·la 22 polígon 5
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 524 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública d'un projecte d'actuació especifica en sòl no urbanitzable, instal·lació d'una zona
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10452 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10450 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost municipal, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9156 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8759 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8481 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Cabanes
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8453 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni