Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1689 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci de correcció d'errada a la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1629 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'informació pública d'un conveni d'encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 41-0 Edicte: 1356 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte de correcció d'error material
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 901 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'exposició pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 770 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11155 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11154 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11153 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10833 AJUNTAMENT DE CABANES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 10006 AJUNTAMENT DE CABANES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2018