Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 11-0 Edicte: 136 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de la taxa per l'aprofitament del domini públic local, a favor d'empreses subministradores d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 11-0 Edicte: 131 AJUNTAMENT DE CABANES - Correcció d'error material de l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i tractament d'escombraries i residus per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 102 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10181 AJUNTAMENT DE CABANES - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau substitut
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10164 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9925 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 241-0 Edicte: 9439 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu del lloc de treball de secretaria intervenció en règim d'interinatge
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8842 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública del Projecte tècnic d'actuació específica, cobert agrícola, ubicat a la granja cal Heras - Nova, polígon 9 parcel·la 241
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8841 AJUNTAMENT DE CABANES - Informació pública del Projecte tècnic d'instal·lació d'una granja avícola de gallines camperoles, ubicada a la parcel·la 126 del polígon 6
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8665 AJUNTAMENT DE CABANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020